Czy możliwe jest uchylenie alimentów, które zobowiązany rodzic ma łożyć na rzecz dziecka?

Tak, jest to możliwe w kilku przypadkach.

Zobaczymy, jak wskazuje przepis:

Zgodnie z art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Tylko czym jest ta „zmiana stosunków”? Brzmi to co najmniej niezrozumiale.

Przykładowo chodzi o takie sytuacje:

– dziecko uzyskuje określone wykształcenie – kończy szkołę zawodową, studia wyższe i nie kontynuuje nauki,

– dziecko podejmuje pracę zarobkową, która pozwala mu na samodzielne utrzymanie się, lub posiada majątek który może posłużyć jego utrzymaniu,

-dziecko zakłada własną rodzinę, posiada własne dzieci, które utrzymuje, jest samodzielne,

A zatem dochodzi do sytuacji w której dotąd alimentowane dziecko dorosło i stało się samodzielne. Przy czym warto pamiętać, że sam fakt ukończenia 18-stego roku życia nie powoduje, że rodzic zobowiązany do alimentów może wystąpić o ich uchylenie, albowiem konieczne jest także ziszczenie się warunku „samodzielności”, czyli możliwości pokrycia swoich potrzeb własnymi siłami.

Dziecko, choć dorosłe, ale które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać jest uprawnione do alimentacji przez całe swoje życie np. osoba niepełnosprawna, która przez swoją niepełnosprawność nie będzie w stanie nigdy podjąć pracy i samodzielnie się utrzymać.

Sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego nie należą do łatwych. Sąd bada jaką sytuację finansową, życiową i rodzinną ma dziecko oraz zobowiązany do alimentacji i czy faktycznie dziecko jest już samodzielne. Jeśli dziecko postanowiło kontynuować naukę po ukończeniu szkoły średniej to Sąd może dojść do przekonania, że rodzice powinni je nadal alimentować. Wszystko jednak zależy od zakresu badania sprawy i inicjatywy stron.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego może nastąpić tylko i wyłącznie wyrokiem Sądu. Sąd Najwyższy wskazuje, że takie orzeczenie, wydane na podstawie art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „ może działać wstecz i obejmować okres przed wytoczeniem powództwa . Musi to jednak wynikać wprost z treści sentencji orzeczenia, w przeciwnym razie obowiązek alimentacyjny ulega zmianie lub wygasa z dniem uprawomocnienia się wyroku”.

Pozew wnosi się do Sądu Rejonowego, który jest właściwy dla uprawnionego do alimentacji (czyli w tym przypadku dla pozwanego dziecka). Pozew ten należy opłacić. W pozwie także można zawrzeć wniosek o zabezpieczenie powództwa.

Autor: radca prawny Katarzyna Widera

#alimenty #uchyleniealimentów #uchylenieobowiązkualimentacyjnego

#prawnikkatowice #adwokatkatowice #radcaprawnykatowice #prawnikdabrowagornicza #adwokatdabrowagornicza #radcaprawnydabrowagornicza #prawnikbedzin #adwokatbedzin #radcaprawnybedzin #prawniktychy #adwokattychy #radcaprawnytychy